MB Pajūrio implantologijos klinika

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 1. BENDROJI DALIS

 1. Šios Vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja MB „PAJŪRIO IMPLANTOLOGIJOS KLINIKA“ (toliau tekste – Įstaiga) įstaigos vidaus tvarką, apibrėžia darbuotojų ir besilankančių joje pacientų santykius ir elgesį ir yra privalomos visiems darbuotojams ir pacientams, jų atstovams ir įstaigos lankytojams.

 2. Taisyklės parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnio reikalavimus.

 3. Vidaus tvarkos taisyklės nustato:

  1. pacientų kreipimosi į įstaigą tvarką;

  2. nemokamų paslaugų nomenklatūrą ir asortimentą, jų teikimo tvarką;

  3. pacientų teises ir pareigas įstaigoje;

  4. pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarką;

  5. ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų sprendimo tvarką;

  6. informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarką;

  7. ligos istorijų, ambulatorinių kortelių, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarką;

  8. įstaigos darbo laiką;

  9. darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatas;

  10. paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo bei saugojimo tvarka.

 1. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

 1. Įstaigoje priimami tik iš anksto užsiregistravę mob. telefonu +370 606 63870, elektroniniu paštu info@piklinika.lt, Įstaigos internetinėje svetainėje www.piklinika.lt, ar atvykus į Įstaigą pacientai. Ypatingais atvejais (intensyvaus skausmo, būtinosios pagalbos) pacientai priimami be eilės ir be išankstinės registracijos.

 2. Pacientai registruojami įstaigos darbo laiku – telefonu, elektroniniu paštu ar jiems atvykus į įstaigą.

 3. Pacientui registracijos metu suteikiama informacija apie dirbančius sveikatos priežiūros specialistus, jų kvalifikaciją, darbo grafiką, teikiamų paslaugų rūšis ir kainas. Registruojant pacientui pasiūloma palikti savo telefono numerį.

 4. Už pacientų registraciją ir informacijos jiems suteikimą atsakingas administratorius.

 5. Norėdami gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti, juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu (įskaitant el. paštą) arba žodžiu kreiptis į Įstaigos administraciją bet kuriais kontaktais, nurodytais Įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse ir internetinėje svetainėje, arba tam tikrą aktualią informaciją gali gauti apsilankę Įstaigos internetinėje svetainėje www.piklinika.lt.

 6. Būtinoji medicinos pagalba, atitinkanti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kriterijus teikiama be eilės. Pacientams, kurių sveikatos būklė neatitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintų būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, tačiau dėl svarbių priežasčių pageidaujantiems gauti sveikatos priežiūros paslaugas skubos tvarka, tokios paslaugos gali būti suteiktos skubos tvarka tik jeigu įstaigoje yra tokios galimybės, nepažeidžiant iš anksto užsiregistravusių pacientų teisių.

 7. Atvykdamas pirmą kartą pacientas turi turėti pasą ar kitą tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 8. Pacientai privalo atvykti į Įstaigą 5-10 minučių prieš numatytą vizito laiką. Pacientai, pavėlavę daugiau nei 15 min., gali būti nepriimami.

 9. Jei dėl svarbių aplinkybių sveikatos priežiūros darbuotojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku. Įstaigos administratorius apie gydytojo vėlavimą pacientą informuoja žodžiu.

 10. Jei pacientas negali atvykti į Įstaigą nustatytu laiku, jis privalo apie tai iš anksto (ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki paskirto laiko pradžios) pranešti paskambindamas telefonu arba asmeniškai atvykęs į registratūrą ir (jeigu pageidauja) susitarti dėl kito apsilankymo laiko.

 11. Atlikus visas registravimosi į Įstaigą procedūras, Įstaigos administratorius arba pats sveikatos priežiūros darbuotojas (kuris teiks pacientui sveikatos priežiūros paslaugas), priima paciento užpildytą dokumentaciją ir palydi pacientą į kabinetą.

 12. Neblaivūs ar kitaip apsvaigę, agresyvūs pacientai į Įstaigą neįleidžiami.

 1. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) Įstaigoje teikiamos tik patikrinus ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.

 2. Nemokamai teikiama būtinoji skubi medicinos pagalba, susijusi su gyvybei pavojingomis būsenomis įstaigoje teikiama nemokamai.

 3. Būtinoji medicinos pagalba atliekama neatidėliotinai, darbuotojo (-ų) kompetencijos ribose:

  1. kraujavimo, pavojingo paciento gyvybei, sustabdymas;

  2. pagalba galimo uždusimo (asfikcijos) atveju;

  3. pagalba šoko ar ūminio kraujagyslių funkcijos nepakankamumo (kolapso) atveju;

  4. pagalba klinikinės mirties atveju.

 4. Visos planinės paslaugos yra mokamos. Paslaugų įkainiai yra pateikti pacientų laukiamajame.

 5. Mokamos paslaugos teikiamos pagal Įstaigos patvirtintus įkainius. Pinigai už mokamas odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas mokami į Įstaigos kasą, išduodant kasos aparato kvitą ir (pagal poreikį) sąskaitą-faktūrą.

 1. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

 1. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas:

  1. pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;

  2. kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras;

  3. pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį;

  4. paciento teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

  5. pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

  6. pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai.

  7. pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą;

  8. įgyvendinant teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama;

  9. pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę. Įgyvendinant šią teisę, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka gali būti ribojama.

 2. Pacientas privalo:

  1. vykdyti specialistų paskyrimus ir rekomendacijas;

  2. suteikti gydytojui pilną informaciją apie savo sveikatos būklę (buvusius ir esamus susirgimus, atliktas operacijas), alergines reakcijas, vartotus ir vartojamus vaistus, genetinį paveldimumą ir kitas pacientui žinomas aplinkybes, galinčias turėti įtakos teikiamai asmens sveikatos priežiūrai;

  3. rūpintis savo sveikata, geranoriškai ir sąžiningai vykdyti gydytojo nurodymus ir paskyrimus arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo;

  4. laiku ir pilnai sumokėti už konsultacijas ir gydymą. Jei pacientas yra skolingas Įstaigai už suteiktas paslaugas, darbuotojas privalo informuoti pacientą apie susidariusią skolą. Kol yra skola, pacientas negali būti priimtas tolimesniam gydymui. Gydymas tęsiamas tik padengus skolą;

  5. negadinti įstaigos inventoriaus, kitų vertybių, rūpestingai su jais elgtis;

  6. laikytis nustatytų įstaigos tvarkos taisyklių, vykdyti gydytojo ar slaugos personalo nurodymus;

  7. laiku atvykti dantų, burnos, veido žandikaulių ir dantų protezų būklės patikrinimui po odontologinių paslaugų teikimo, jeigu tokį patikrinimą paskiria gydytojas odontologas;

  8. nedelsiant kreiptis į įstaigą atsiradus skausmui ar kitiems nenumatytiems reiškiniams po suteiktų odontologinių paslaugų. Jeigu pacientas šiuo atveju nusprendžia kreiptis į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, jis apie tai privalo informuoti įstaigą;

  9. privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;

  10. užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios;

  11. gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu;

  12. privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba įstatymų nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto rėžimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

  13. privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais;

  14. apmokėti už jam suteiktas medicinines paslaugas šalims suderinus atsiskaitymo terminus, pagal Klinikos vadovo patvirtintas ir paslaugų teikimo metu galiojančias paslaugų kainas;

  15. nesumokėjus už atliktas paslaugas laiku, mokėti 0,1% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną;

  16. jei Pacientas neturi galimybės atsiskaityti už suteiktas paslaugas iš karto po paslaugų suteikimo, savo piniginių prievolių užtikrinimui Pacientas įsipareigoja pasirašyti Klinikos naudai paprastą neprotestuotiną vekselį sumai, už kurią Pacientui suteikta medicininių paslaugų;

  17. Pacientas dantų protezavimo darbams įsipareigoja sumokėti avansą (50% dantų protezavimo sumos). Avansas mokamas nuėmus galutinius antspaudus;

  18. gydymas yra tęsiamas tik pilnai atsiskaičius už ankstesnį gydymą.

 3. Pacientui draudžiama elgtis neatsargiai bei kelti grėsmę sau ar aplinkiniams. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ar gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų tiekimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.

 4. Pacientui draudžiama įstaigos teritorijoje turėti su savimi šaunamąjį ar šaltąjį ginklą.

 5. Pacientui ar lankytojui draudžiama savavališkai įeiti ar lankytis įstaigos tarnybinėse patalpose.

 6. Pacientas privalo laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos.

 7. Pacientas privalo laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos, nerūkyti įstaigos patalpose ar teritorijoje. Įstaigos personalas gali atsisakyti teikti paslaugas, jei pacientas atvyko neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, grubiai, įžūliai ir/ar agresyviai elgiasi su įstaigos darbuotojais, arba pastarajam atsisakius apmokėti sąskaitą už anksčiau jam suteiktas paslaugas, išskyrus tuos atvejus, kai iškyla pavojus paciento gyvybei.

 8. Pacientas privalo tausoti įstaigos turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

 1. MB Pajūrio implantologijos klinika yra ambulatorinė sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje pacientai nelankomi, neišrašomi ir neperkeliami į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

 2. Jeigu įstaigoje nėra galimybių suteikti pacientui jam būtinas sveikatos priežiūros paslaugas, pacientas turi būti nukreipiamas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, išrašant jam siuntimą ar rekomendaciją ir išsamiai paaiškinant tokio sprendimo pagrįstumą.

 1. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

 1. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės turi teisę pateikti skundą.

 2. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šiame punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

 3. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai skundas siunčiamas paštu, ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo (paciento ar jo atstovo) asmens tapatybę patvirtinančios dokumento kopija. Nepridėjus kopijų, skundas laikomas nepagrįstas ir toliau nenagrinėjamas. Apie trūkstamus dokumentus pacientas, ar jo atstovas, informuojamas telefonu ar el. paštu (jei tokia informacija buvo pateikta).

 4. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

 5. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu įstaigoje.

 6. Paciento skundai privalo būti išnagrinėti ir atsakymai į juos išsiųsti pacientui, ar jo atstovui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

 7. Asmuo (pacientas) gavęs neigiamą sveikatos priežiūros įstaigos vadovo atsakymą, ar tokį atsakymą, kuris netenkina nukentėjusio paciento, įgyja teisę su pareiškimu, kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, prie pareiškimo būtinai pridėdami gautą sveikatos priežiūros įstaigos vadovo atsakymą. Kreipimasis į šią komisiją nemokamas.

 8. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra privaloma ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientų teisių pažeidimo fakto ir tuo padarytos žalos dydžio nustatymo nagrinėti.

 9. Pacientas ar kiti asmenys ir (ar) sveikatos priežiūros įstaiga, nesutikdami su Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimu, per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o sprendimo priėmimo metu nedalyvavę asmenys, – per 30 dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo apie sprendimą, turi teisę Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl ginčo tarp sveikatos priežiūros įstaigos ir pareiškimą pateikusio asmens nagrinėjimo iš esmės.

 1.  

  Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka

 1. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti susipažinimui jo medicinos dokumentai (minėti dokumentai privalomai saugomi Įstaigoje). Medicinos dokumentų pateikimas (susipažinimui) pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

 2. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 30 dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia sveikatos priežiūros Įstaigos vadovas.

 3. Pacientas, Įstaigai teikiantis prašymą (šių Taisyklių 1 priedas) dėl rašytinės informacijos suteikimo (nuorašų gavimo), privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

 4. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, prašymą vadovui, jo lėšomis Įstaiga padaro ir išduoda Įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoda diagnozės ir gydymo aprašymus.

 5. Medicinos dokumentų nuorašai pateikiami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, kita rašytinė informacija teikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

 6. Tuo atveju, kai Įstaiga neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pacientą ar atstovą (ar valstybinę instituciją), kuris teikia tokį prašymą, raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos ir grąžina asmeniui įmoką už paslaugą.

 7. Asmenys, turintys raštišką paciento sutikimą gauti konfidencialią informaciją, norėdami gauti ją raštu turi pateikti raštišką prašymą (šių Taisyklių 2 priedas). Prašyme turi būti nurodyta pareiškėjo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, paciento vardas ir pavardė, prašomos informacijos apimtis. Su prašymu turi būti pateikiamas raštiškas paciento sutikimas suteikti apie jį konfidencialią informaciją. Teikdamas prašymą pareiškėjas turi pateikti pareiškėjo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašymai registruojami įstaigos registratūroje. Administratorius padaro pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir prideda ją prie prašymo, prašymą užregistruoja. Rašytinė informacija asmenims, turintiems paciento rašytinį sutikimą, pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Medicinos dokumentų kopijos daromos pareiškėjo lėšomis.

 8. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui arba LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovui, gydytojas odontologas išsamiai paaiškina tokio sprendimo pagrįstumą ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumą. Gavęs tokią informaciją, pacientas arba LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovas patvirtina tai parašu.

 9. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.

 1. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 1. Įstaigoje vedamos kiekvieno paciento ligos istorijos su visa reikalinga informacija ir pridedamomis rentgeno nuotraukomis.

 2. Asmens sveikatos istorijos yra įstaigos dokumentai ir yra saugomi Įstaigoje ar jos archyve. Ši informacija yra konfidenciali, su ja susipažinti gali tik įgalioti asmenys.

 3. Asmens sveikatos istorijų ir kitų medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai) pacientui ar jo įgaliotam asmeniui pageidaujant, daromos paciento lėšomis. Pacientai ar jų atstovai, norintys gauti išrašų iš medicininių dokumentų kopijas, kreipiasi į įstaigos registratūrą ir parašo prašymą (šių Taisyklių 1 priedas). Paciento prašymą tvirtina Direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Medicinos dokumentų nuorašai bei kita rašytinė informacija pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

 4. Medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai), reikalingi siunčiant ligonį konsultacijai bei gydymui į kitas gydymo įstaigas, yra apmokamos paciento lėšomis.

 5. Paciento ligos istorijos nuorašą gali gauti kitos LR institucijos įstatymų nustatyta tvarka.

 1. ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS

 1. Įstaigos darbo laikas yra nuo 9.00 val. iki 18.00 val. darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio), išskyrus valstybinių švenčių dienas, tenkančias darbo dienomis.

*Šeštadieniais klinikos darbo laikas priklauso nuo gydytojų odontologų darbo laiko

grafiko, patvirtinto įstaigos vadovo. Administracija šeštadieniais nedirba.

 1. Įstaigos darbo laikas skelbiamas viešai Įstaigos internetiniame puslapyje www.piklinika.lt, ant Įstaigos įėjimo durų ir yra prieinamas susipažinti kiekvienam Įstaigos pacientui.

 1. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

 1. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, pareigų instrukcijų reikalavimų ir procedūrų atlikimo taisyklių, kitų direktoriaus įsakymų.

 2. Įstaigos darbuotojas gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems, atitinkamiems saugos reikalavimus, įrenginiams bei darbo priemonėms ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.

 3. Įstaigos patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama.

 4. Įstaigos darbuotojams draudžiama darbe būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.

 5. Įstaigos darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą medicininę aprangą, dėvėti paskirtas asmenines apsaugos priemones (respiratorių, veido skydelį, vienkartines pirštines).

 6. Įstaigos darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.

 1. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ, PINIGŲ AR KITŲ VERTINGŲ DAIKTŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

 1. Pacientai neturėtų palikti be priežiūros didesnių pinigų sumų ar brangių daiktų.

 2. Rekomenduojame pinigus ir brangius daiktus laikyti saugiai prie savęs.

 3. Pacientų brangūs protezai yra grąžinami pacientui, pažymint tai medicininiuose dokumentuose.

 4. Už Įstaigoje dingusius be priežiūros paliktus pinigus ar brangius daiktus įstaigos darbuotojai neatsako, nes įstaiga neteikia daiktų ir pinigų saugojimo paslaugų.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

 2. Įstaigos direktorius ir darbuotojai turi teisę inicijuoti pakeitimus šiose vidaus tvarkos taisyklėse.

 3. Vidaus tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos keičiantis įstatymams, keičiant darbo organizavimą, reorganizuojant įstaigą. Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimai rengiami, informavus darbuotojų atstovus ir pasikonsultavus su jais.

 4. Su Vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų pakeitimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai.