INFORMACINIS PRANEŠIMAS
DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p.1) 13/14 straipsniu, teikiame Jums informaciją, susijusią su Jūsų duomenų tvarkymu:

  1. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojasMB „Pajūrio implantologijos klinika“, juridinio asmens kodas 305627209, registruota buveinė Taikos pr. 30-4, Klaipėda, tel.: +370 606 63870, el. paštas: info@piklinika.lt, interneto svetainė: www.piklinika.lt (toliau-Klinika).

  2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. paštas: asmensduomenys@juridus.lt

  3. Tvarkomi duomenys. Informuojame Jus, kad tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė; asmens kodas ir (ar) gimimo data; adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; sveikatos duomenys; kiti diagnostikos, gydymo ir stebėjimo tikslais renkami duomenys (dantų, žandikaulių, veido nuotraukos ir video; radiologiniai (dentalinės, panoraminės radiogramos, kompiuterinės tomografijos ir kt.) 2D ir 3D vaizdai; kitomis skenavimo priemonėmis (pvz. intraoraliniais skeneriais) gauti dantų, žandikaulių, burnos, veido 2D ir 3D vaizdai ir kt.); dantų, žandikaulių, veido srities atspaudai (analoginiai ir skaitmeniniai) bei tradiciniai (liejimo būdu), 3D spausdinti ir frezuoti modeliai); nepilnamečių asmenų atžvilgiu: atstovų vardas, pavardė, ryšys su nepilnamečiu, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

  4. Duomenų tvarkymo tikslai. Aukščiau nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais: sudaryti ir vykdyti sutartį su pacientu; teikti odontologijos ir/ar burnos priežiūros paslaugas, įskaitant duomenų perdavimą laboratorijoms, kai paslaugų teikimui būtina atlikti tyrimus; įgyvendinti teisės aktų numatytas pareigas, įskaitant suteikti būtinąją medicinos pagalbą, atsakyti į skundus ir kt.; vykdyti Klinikos teises ir pareigas, susijusias su valstybinės „E sveikata.lt“ informacinės sistemos naudojimu; vykdyti registraciją pas gydytojus, įskaitant siekiant priminti apie vizito laiką; susisiekti su Jumis, kai tai reikalinga dėl paslaugų teikimo, vykdyti sutartį, siekiant užtikrinti Jūsų interesus ir tinkamą paslaugų kokybę (pavyzdžiui, informuoti apie tyrimų rezultatus, informuoti dėl paslaugų apmokėjimo ir kt.).

5. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sudarytos paslaugų teikimo sutarties vykdymas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies (b) papunktis), teikiant paslaugas; esant duomenų valdytojo teisėtiems interesams (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies (f) papunktis), pavyzdžiui, administruojant paslaugas, skolas, išrašant sąskaitas, teikiant informaciją Valstybinei ligonių kasai, „E.sveikata.lt“ sistemai; Jūsų sutikimas, pavyzdžiui, siunčiant priminimus apie vizitą klinikoje (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies (a) papunktis).

Jūsų asmens duomenys apie sveikatą (specialiosios kategorijos duomenys) yra tvarkomi esant Jūsų sutikimui bei siekiant užtikrinti, kad Jūs galėtumėt naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos srityje (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnio 2 dalies (a), (b), (c) (h) (f) papunkčiai).

6. Duomenų šaltinis. Aukščiau nurodyti Jūsų duomenys gauti iš Jūsų pačių tiesiogiai. Klinika taip pat gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos gali gauti iš kitų šaltinių: teisės aktų numatytais atvejais – iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teritorinių ligonių kasų; iš tyrimus atliekančių laboratorijų; draudimo bendrovių, su kuriomis esate sudaręs sutartis.

7. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti (priklausomai nuo duomenų tvarkymo tikslų): kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat valstybės ir savivaldybės institucijoms, biudžetinėms įstaigoms (pavyzdžiui, teritorinėms ligonių kasoms, skundus nagrinėjančioms institucijoms ir kt.); siekiant vykdyti sutartį, taip pat tinkamai suteikti paslaugas: tyrimus atliekančioms laboratorijoms, draudimo bendrovėms, su kuriomis Jūs esate sudaręs sutartis; Klinika taip pat gali pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus, kuriems gali būti perduoti Jūsų asmens duomenys. Tokie duomenų tvarkytojai gali būti: programinę įrangą teikiančios ir prižiūrinčios įmonės, el. pašto ar kitų informacinių technologijų infrastruktūrų paslaugas teikiančios įmonės, laboratorijos ar kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su Jūsų asmens duomenų saugojimu.

LR teisės aktų nustatyta tvarka informacija, susijusi su Jūsų asmens duomenimis, gali būti teikiama institucijoms ir kitoms įstaigoms, kurioms LR įstatymai suteikia teisę gauti informaciją apie pacientą be jo sutikimo.

8. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: prašyti, kad Klinika leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis; reikalauti, kad Klinika ištaisytų neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis; reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas; nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi; kreiptis į Klinikos administraciją dėl asmens duomenų, kuriuos Jūs pats pateikėt Klinikai ir kurie tvarkomi elektroniniu formatu, perkėlimo Jums ir/ar kitam duomenų valdytojui. Kai asmens duomenys valdomi Jūsų sutikimu, Jūs visada turi teisę atšaukti sutikimą, pateikdamas prašymą Klinikos administracijai. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

9. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų nustatytais terminais, atsižvelgiant į tokių duomenų pobūdį ir tikslus, kuriais jie tvarkomi. Jūsų duomenys gali būti saugomi ilgiau specialiais teisės aktuose numatytais atvejais, nagrinėjant ginčą ar skundą, taip pat, kai tai būtina dėl techninių Klinikos informacinės sistemos funkcionavimo ypatybių ir saugumo reikalavimų (pvz., atsarginės, rezervinės kopijos ir pan.). Pasibaigus saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami nedelsiant.

10. Skundų teikimas. Jeigu manote, kad gali būti pažeistos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės arba norite gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Klinikos Duomenų apsaugos pareigūną, el. p. asmensduomenys@juridus.lt, be to, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel. +370 52 712804, el. p. ada@ada.lt ir pateikti skundą.